ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ QR รายวัน กู้ได้ 50,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ

ธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อ QR รายวัน สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท เปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถกู้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทดแทนการใช้เงินจากหนี้นอกระบบ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3-5 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ QR รายวัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ฯลฯ
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

จำนวนเงินให้กู้

 • เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อราย มีเงื่อนไขต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code Payment จำนวนร้อยละ 5 ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี และไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายวันในแต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน มีรายละเอียดดังนี้

การยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 30,000 – 500,000 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร?

กรณีขอกู้ครั้งแรก

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 -100,000 บาท โดยพิจารณาจากร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

กรณีขอกู้ครั้งต่อไป

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจาก ร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

การชำระคืนเงินกู้

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

หลักประกัน (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน)

 • สามารถใช้ผู้ค้ำประกันรวมทุกสัญญาได้ไม่เกิน 200,000 บาท และผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ใช้ผู้ค้ำประกันได้ไม่เกิน 2 คน และผู้ค้ำประกันสามารถค้ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน
 • ผู้ค้ำประกันแต่ละคนต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือน และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินให้กู้
 • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ค้ำประกันเต็มวงเงิน
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หมายเหตุ กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้
(ทั้งนี้การขอกู้ครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เท่าของการกู้ครั้งก่อนหน้า)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115