สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงิน 100,000 บาท ปลอดชำระเงินต้น 2 ปี จาก “ธ.ก.ส.”

ธ.ก.ส. เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ปลอดชำระต้นเงิน 24 เดือน

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ จาก ธ.ก.ส. เป็นสินเชื่อเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมือง และภาคชนบท

คุณสมบัติผู้กู้

  • ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร
  • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19
  • มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร หรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน

วงเงินกู้

  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

  • กรณี กู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้
  • กรณี เป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ติดต่อได้สอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center โทร. 02 555 0555