ออมสินเปิดลงทะเบียน ช่วยลงทุน 200,000 บาท ผ่อนนาน. ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทุกอาชีพ

ออมสิน ช่วยลงทุน 200,000 บาท ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อที่น่าสนใจอีกตัวของธนาคารออมสิน จุดเด่นของสินเชื่อก็ตามชื่อของมันเลย ผู้กู้สามารถนำเงินกู้ไปใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค หรือรวมไปถึงใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจก็ย่อมได้ เรียกได้ว่าเป็นสินเชื่อ ที่เหมาะกับคนทุกประเภทจริง ๆ หากสนใจสินเชื่อนี้ สามารถอ่านรายละเอียดข้างล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย

หากสนใจสมัครสินเชื่อ ผู้กู้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นพนักงานประจำ หรือมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน

2. ผู้กู้ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อบวกอายุกับระยะเวลาชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

‌สินเชื่อนี้กู้ได้เท่าไหร่บ้าง?

หากใช้บุคคลคํ้าประกัน : กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

หากใช้หลักทรัพย์คำ้ประกัน : ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

หลักเกณฑ์การแบ่ง จะแบ่งตาม “ราคาประเมิน” ของหลักทรัพย์ ดังนี้

 • ไม่เกิน 90% ของราคาหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
 • ไม่เกิน 85% ของราคาห้องชุด
 • ไม่เกิน 80% ของราคาที่ดิน
 • ไม่เกิน 60% ของราคาที่สวน ที่ไร่ ที่นา

อัตราดอกเบี้ย : ตามที่ธนาคารกำหนด

‌ระยะเวลาชำระ

หากเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่กำหนดต้องชำระเงินและดอกเบี้ยงวดแรกตามสัญญา ระยะเวลาที่ชำระงินคืน ต้องไม่เกิน 25 ปี โดยหลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ

 • เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 7 ปี
 • เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 25 ปี

หลักประกัน

 • ตามที่กล่าวไว้ตอนต้น หลักประกันจะมีอยู่สองแบบด้วยกัน คือ ใช้บุคคลคํ้าประกัน และใช้หลักทรัพย์คํ้าประกัน

หากเราสะดวกใช้บุคคลคำ้ประกัน

สามารถใช้คนคํ้าประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ที่จะคํ้าประกันให้เราได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินคืนแล้ว บวกกันได้ต้องไม่เกิน 60 ปี

2. มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้

3. ต้องมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ว่านี้

 • เป็นข้าราชการ มีเงินเดือนประจำ 18,000 ขึ้นไป
 • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่มีรายได้แน่นอนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • หากเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

หากเราสะดวกใช้หลักทรัพย์มาคํ้าประกัน

1. หลักทรัพย์ต้องเป็นของผู้ที่กู้เอง หรือของบุคคลอื่นที่ได้รับความยินยอม

2. หลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกัน ต้องตั้งอยู่ในแหล่งที่มีความเจริญ มีสาธารณูปโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และมีทางสาธารณประโยชน์ ที่รถยนต์สามารถเข้า-ออกได้สะดวก

3. หากหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกันของเราเป็นที่ดิน ที่สวน ที่ไร่ ที่นา พื้นที่เหล่านี้ต้องไม่รกร้างว่างเปล่า

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร. 1115