สินเชื่อ ธกส. กู้ผ่านไลน์

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด คือโครงการสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 45 ปี

ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจในบ้านเกิด ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน

สำหรับสินเชื่ อ New Gen Hug บ้านเกิด มีวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท

เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตร

หรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือในลักษณะ

Smart Farmer อัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน 0% ต่อปี ในช่วง 3 เดือนแรก

ใครที่สนใจไปติดตามดูรายละเอียดกัน

สินเชื่อ New Gen Flug บ้ านเกิดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่าลงทุน ในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมหรือ Smart Farmer

(เช่นโรงเรือนแปรรูปผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาพแวดล้อม)

อาชีพบริการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การพัฒนาผลผลิต

หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร (เช่นโดรนรับจ้างพ่นปุ๋ยพืชบริการวางระบบน้ำบริการเซนเซอร์วัดความชื่นข้าวเปลือก)

อาชีพนอกภาคการเกษตรที่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือบริการ

(เช่นธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าเจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อแฟรนไชส์ค้าส่งค้ าปลีกค้ าขายออนไลน์ร้านขายของชำร้านสปา)

คุณสมบัติผู้กู้ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

เป็นเกษตรกรทายาทเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้ าของ ธ.ก.ส. มาก่อนเว้นแต่เคยขึ้นทะเบียน

เป็นลูกค้าเพื่อกู้เงินตามโครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan SL)

ให้สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้

ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระ

หรือหลักสูตรสารพัดอาเซีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้หรือหลักสูตรที่ได้รับ

การรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกเรนที่เชื่อถือได้หรือ

ผ่านประสบการณ์จากหน่วยงาน บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้าต่างๆ

วงเงินกู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ขั้นตอนการลงทะเบี น

1. เพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย LINE ID : @baacfamily

2. เมื่อเข้าสู่การ ลงทะเบียนข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “ขอสินเชื่ อ New Gen Hug บ้าน กิด

พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” และกรอกรายละเอียดตามเมนู ที่กำหนด ทั้งนี้

ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ

3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้รับข้อความ บอกว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ

และหมายเลขอ้างอิง จากนั้นให้รอรับนัดหมาย จากสาขาในภายหลัง เพื่อทำสัญญาต่อไป

ในกรณีที่ไม่สามารถ ลงทะเบียนได้สำเร็จ สามารถติดต่อขอสินเชื่ อ

ได้ที่สาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปถึง 30 มิถุนายน 2564

หากมีข้อสงสัย หรือ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 555 0555

ขอบคุณข้อมูล undacar