เห็นด้วยไหม ป.1-ม.6 รับคนละ 1,000 บ าท 3 เดือน เเบ่งเบ าภาระผู้ปกครอง

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังมีการเสนอป.1-ม.6 รับคนละ 1,000 บ าท 3 เดือน เเบ่งเบ าภาระผู้ปกครอง ใครเห็นด้วยบ้าง

หลังจากที่ น าย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์​ มีโครงการ “พาณิชย์ลดร าค า!

ช่วยประชาช น” Lot 5 Back To School เพื่อลดค่ าครองชีพ ลดราค ากว่า 1,600

รายการช่วยลดค่ าครองชีพของผู้ปกครอง มีสินค้ าเข้าร่วมรายการลดร าค าทั้งหมด 6 กลุ่ม

รวม 7,158 รายการ ลดสูงสุดร้อยละ 68ล่ าสุด มีความเคลือนไหวจากทาง

น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช

พร รคประชาธิปัตย์ ขอบคุณ “จุรินทร์” ที่จัด แบ็ค ทู สคูล

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเห็นความสำคัญของการศึกษา และช่วยแก้ปั ญหาค่ า

ใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรี ยนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิ ดเทอมการศึกษา

จะต้องหาเงิ นจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน

และค่ าเล่าเรียนของบุตรหลานถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่

ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด-19

ทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ ผู้ปกครองและนักเรียน

จะมีหน้าที่เดินเข้า2โ ร ง คือผู้ปกครองเข้าโร งจำนำ ลู กหลานเข้าโ ร งเรียน

น ายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธร รมราช พร รคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง

ในส่วนการเยี ยวย านักเรียนของรั ฐบ าล ขอเสนอให้รั ฐ บ าลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่ านเด็ กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะ”ของขวัญวันเปิ ดเทอม”

ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทุกคน

โดยการเยี ยวย า ควรมีทั้งนักเรียนในสังกัดโ รงเรี ยนรั ฐบ าลและโ รงเรี ยนเอกช น

คนละ 1,000 บ าท ซึ่งเป็นอัต ร าการเยี ยวย าเท่ากับที่มติคณะรั ฐม นต รีเมื่อวานนี้(16มิ.ย.)

อนุมัติเยี ยวย าช่วยเหลือ ให้แก่ “เด็ กแรกเ กิด-สูงอายุ-พิการ” คนละ1,000บ าท จำนวน 6.7 ล้านคน

การช่วยเหลือให้นักเรี ยนคนละ1,000บ าท

ระยะเวลา3เดือนนอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติแล้ว

ก็ยังเป็นการกระตุ้ นเศร ษฐกิ จตามนโยบ ายรั ฐ บ าลในทางอ้อม

ไม่น้อยกว่าการแ จกแพ็ คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของรั ฐบ าลในขณะนี้อีกด้วย

 

ใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อย่าลืมเม้นต์บอกกันหน่อยนะคะ

อ่านเพิ่มเติม
Close